Organizing Committee

General Chairs

Yi-Bing Lin
National Chiao Tung University

Der-Jiunn Deng
National Changhua University of Education

Technical Program Committee Chairs

Chun-Cheng Lin
National Chiao Tung University

Rung-Shiang Cheng
Overseas Chinese University

Web Chair

Chien-Liang Chen
Overseas Chinese University

Publicity and Social Media Chair

Jen-En Huang
Overseas Chinese University

Workshops Chair

Shao-Yu Lien
National Chung Cheng University

Sponsorship & Exhibits Chair

Hui Hsin Chin
Overseas Chinese University

Publications Chair

Yu-Liang Liu
Overseas Chinese University

Local Chair

Rung-Shiang Cheng
Overseas Chinese University