Organizing Committee

General Chair

Der-Jiunn Deng
Distinguished Professor, National Changhua University of Education, Taiwan

General Co-Chair

Jyh-Cheng Chen
National Yang Ming Chiao Tung University, Taiwan

Program Chair

Chun-Cheng Lin
Distinguished Professor, National Yang Ming Chiao Tung University (NYCU), Taiwan

Technical Program Committee Co-Chair

Chien-Liang Chen
Overseas Chinese University, Taiwan

Web Chair

Chien-Liang Chen
Overseas Chinese University, Taiwan

Publicity and Social Media Chair

Hsiang-Yun Wu
TU Wien Informatics, Austria

Workshops Chair

Jun-Li Lu
University of Tsukuba, Japan

Sponsorship & Exhibits Chair

Hui Hsin Chin
Overseas Chinese University, Taiwan

Publications Chair

Yu-Liang Liu
Overseas Chinese University, Taiwan

Local Chair

Rung-Shiang Cheng
Overseas Chinese University, Taiwan