Organizing Committee

General Chair

Yi-Bing Lin
National Chiao Tung University, Taiwan

General Co-Chair

Der-Jiunn Deng
National Changhua University of Education, Taiwan

Technical Program Committee Chairs

Chun-Cheng Lin
National Chiao Tung University, Taiwan

Rung-Shiang Cheng
Overseas Chinese University, Taiwan

Web Chair

Chien-Liang Chen
Overseas Chinese University, Taiwan

Publicity and Social Media Chair

Jen-En Huang
Overseas Chinese University, Taiwan

Workshops Chair

Shao-Yu Lien
National Chung Cheng University, Taiwan

Sponsorship & Exhibits Chair

Hui Hsin Chin
Overseas Chinese University, Taiwan

Publications Chair

Yu-Liang Liu
Overseas Chinese University, Taiwan

Local Chair

Viviane Su
Institute for Information Industry, Taiwan